AUTOAVALUACIÓ ORACIONS COMPOSTES 4t ESO (1a avaluació)CORRECCIÓ AUTOAVALUACIÓ


LA COHESIÓ TEXTUAL: CONNECTORS


EXERCICIS D'ORACIONS COMPOSTES 4t ESO


EXERCICIS VERBSEXERCICIS VERBS IRREGULARSEXERCICI DE PERÍFRASIS VERBALS


CorreccióEXERCICI COMPLEMENT DIRECTEEXERCICI DE FUNCIONS SINTÀCTIQUESEXERCICI PRONOMS FEBLES1EXERCICI DE PRONOMS FEBLES 2EXERCICI DE PRONOMS FEBLES 3EXERCICI PRONOMS FEBLES 4EXERCICI D'ORACIONS COMPOSTES


Correcció


EXERCICIS D'ORACIONS COORDINADES AUTOCORRECTIUS


EXERCICI D'ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES


APUNTS I EXERCICIS D'ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES


EXERCICI DE SUBORDINADES ADJECTIVESSIMULACRE CONTROL ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES